kết quả bóng đá ligue 1 pháp

kết quả bóng đá ligue 1 pháp

Luật sư làm tư vấn pháp luật (theo quy định của pháp luật); Luật sư làm đại diện pháp luật của nhà sản xuất và phân phối phim (theo quy định của pháp luật);
Luật sư tư vấn pháp luật (theo quy định của pháp luật); Luật sư làm đại diện pháp luật cho tổ chức xã hội (theo quy định của pháp luật);
Luật sư làm đại diện pháp luật cho tổ chức hoặc cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này.
Đối với Luật sư làm đại diện pháp luật cho nhà sản xuất phim và tổ chức phát hành phim (theo quy định của pháp luật); Luật sư làm đại diện pháp luật cho nhà sản xuất và tổ chức phát hành phim (sau đây gọi là Luật sư) thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều 10).
Đối với Luật sư làm đại diện pháp luật cho tổ chức hoặc cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều 10).
Luật sư làm đại diện pháp luật cho tổ chức hoặc cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều 10).
Đối với luật sư làm đại diện pháp luật cho tổ chức hoặc cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều 10).
Luật sư chỉ đại diện pháp luật cho tổ chức, cá nhân mà không đại diện pháp luật cho nhà sản xuất và tổ chức phát hành phim thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều 10).
Luật sư đại diện theo ủy quyền thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều 9).
Luật sư làm đại diện theo ủy quyền thì được hưởng thù lao theo hợp đồng thực hiện công việc tư vấn pháp luật (Điều 18).
Luật sư thực hiện công việc khác có ủy quyền thì được hưởng thù lao theo hợp đồng thực hiện công việc mà luật sư đã thỏa thuận (Điều 19).
Luật sư đã được bổ nhiệm thì được bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật; được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp của luật sư theo quy định của Luật này (Điều 22).
Luật sư không có ủy quyền có công chứng được miễn đào tạo nghề luật (Điều 23).
Luật sư thực hiện công việc của pháp nhân thương mại thì được miễn đào tạo nghề luật (Điều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *