lich da bong hom nay euro

lich da bong hom nay euro

Tôi vẫn nhớ hoài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ khi ấy, có đoạn: Đời người một bữa no/ Một chén sầu riêng đắng/ Một câu hò, một điệu lý/ Một câu hò, một điệu lý/ Một câu hò, một điệu lý/ Một câu hò, một điệu lý/ Một câu hò, một điệu lý/ Một câu hò, một điệu lý/ 1.000 cây tơ vàng, 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng.
Rồi ông viết tiếp: Đời người một bữa no, một chén sầu riêng đắng/ Một chén sầu riêng đắng/ 1.000 cây tơ vàng, 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1.000 cây tơ vàng/ 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *